Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων Ανακοίνωση για δικασίμους 8.12.2020 και 11.12.2020

03 Δεκεμβρίου 2020 Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων Ανακοίνωση για δικασίμους 8.12.2020 και 11.12.2020

Σχετικά με την εκδίκαση των υποθέσεων της 8-12-2020 (εκούσια δικαιοδοσία και μικροδιαφορές) και της 11-12-2020 (περιουσιακές διαφορές και υποθέσεις ρύθμισης οφειλών), σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι δίκες,  που θα συζητηθούν χωρίς εξέταση μαρτύρων. (μόνο με έγγραφα). Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, πρέπει να κοινοποιηθεί στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου,  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων,  ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων . Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν την παραπάνω δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeioioanninon@gmail.com,  στην οποία πρέπει να διαλαμβάνεται ο αριθμός έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου ή εκθέματος και τα ονόματα των διαδίκων. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες έχει χωρήσει η πιο πάνω έγγραφη δήλωση, περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ και να προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4722/2020, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των δικηγόρων, κατά το άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του Κ.Πολ.Δ, η οποία δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeioioanninon@gmail.com, με  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι την δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο ή το έκθεμα.

Επισημαίνεται ότι στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου θα παρίστανται μόνο 15 άτομα.

Συνημμένα αρχεία:
Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου για εκδίκαση υποθέσεων 8.12.2020 και 11.12.2020 Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου για εκδίκαση υποθέσεων 8.12.2020 και 11.12.2020 Μέγεθος αρχείου: 29 KB