Υπηρεσίες Δικαστηρίων - Πινάκια - Αποφάσεις

Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων - Οδηγίες για υποθέσεις που συζητούνται και εξαλείψεις - Πράξεις Επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων ανά δικάσιμο.-

26 Οκτωβρίου 2021 Πρωτοδικείο Ιωαννίνων - Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων - Οδηγίες για υποθέσεις που συζητούνται και εξαλείψεις - Πράξεις Επαναπροσδιορισμού των ματαιωθεισών υποθέσεων ανά δικάσιμο.-

Αναρτήθηκε στο κλειστό πεδίο της ιστοσελίδας (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ , ΠΙΝΑΚΙΑ) το έκθεμα των ασφαλιστικών μέτρων της 29.10.2021.  

Προσοχή !!

Από τη δημοσίευση της ΚΥΑ 60400 (ΦΕΚ Β 4577/3.10.2021) συζητούνται στο ακροατήριο όλες οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων με δυνατότητα εξέτασης μάρτυρα στο ακροατήριο.

Μετά από αίτημα του Δ.Σ. επαναπροσδιορίστηκαν με την από 19.1.2021 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 έως 31.12.2020. Στο πεδίο μελών με τους κωδικούς σας μπορείτε να δείτε τα εκθέματα των ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ανά δικάσιμο (ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ , ΠΙΝΑΚΙΑ) και ποίες υποθέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με την  νέα ΚΥΑ καθώς και τα εκθέματα μελλοντικών δικασίμων στις οποίες ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020.

Επαναπροσδιορίστηκαν με την από 5.2.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 29.10.2020 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ       ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ

30-10-2020            05-02-2021

06-11-2020            12-02-2021

13-11-2020            19-02-2021

20-11-2020            26-02-2021

27-11-2020            05-03-2021

04-12-2020            12-03-2021

15-01-2021            12-03-2021

11-12-2020            19-03-2021

18-12-2020           26-03-2021

Επαναπροσδιορίστηκαν με την από 17.2.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 1.1.2021 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ           ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

22-01-2021                        2.4.2021

29-01-2021                        2.4.2021

5-02-2021                          9.4.2021

12-02-2021                      16.4.2021

Επαναπροσδιορίστηκαν με την από 18.3.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 13.2.2021 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ                   ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

19-2-2021                            21-5-2021

26-2-2021                            14-5-2021

5-3-2021                              28-5-2021

12-3-2021                             4-6-2021

19-3-2021                            11-6-2021

Επαναπροσδιορίστηκαν με την από 14.4.2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών  οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που ματαιώθηκαν κατά την περίοδο της αναστολής από 20.3.2021 ως εξής:

ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ           ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ

26-3-2021                       25-6-2021

2-4-2021                         18-6-2021

9-4-2021                          4-6-2021

16-4-2021                       11-6-2021

Ακολουθεί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ για τον τρόπο διεξαγωγής και εκδίκασης των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Πέραν των οδηγιών που έχει εκδώσει το Πρωτοδικείο για τη λειτουργία του δικαστηρίου ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ακολουθεί υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης.

Προς διευκόλυνση και κατά το δυνατόν επιτάχυνση της διαδικασίας οι δικηγόροι μπορούν αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση prot.ioan.endika.mesa@3243.syzefxis.gov.gr του γραφείου των ασφαλιστικών μέτρων έτοιμη την απόφαση  της εξάλειψης σε μορφή word ΚΑΙ την αίτηση της εξάλειψης σε μορφή word.

Επισυνάπτεται Δήλωση 242 παρ. 2 ΚΠολΔ παράστασης από την προηγούμενη μέρα και όχι κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!  

Υπενθυμίζουμε ότι με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α 256), όπως η ισχύς αυτών παρατάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 16737 (ΦΕΚ Β 1226/30.3.2021) για το χρονικό διάστημα από την 1.4.2021 έως και τις 30 Ιουνίου 2021, προς αποφυγή συνωστισμού στα αρμόδια Δικαστήρια προβλέπονται τα ακόλουθα :

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 και πλέον έως 30.6.2021 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

 

Συνημμένα αρχεία:
Υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης Πρωτοδικείου Υπόδειγμα απόφασης εξάλειψης Πρωτοδικείου Μέγεθος αρχείου: 18 KB
Δήλωση α. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ Δήλωση α. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ Μέγεθος αρχείου: 10 KB
ΠΡΑΞΗ 4Β/11.1.2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 29.10.2020 ΠΡΑΞΗ 4Β/11.1.2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 29.10.2020 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 76/17.2.2021 επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 13.2.2021 Πράξη 76/17.2.2021 επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 13.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 127/18.3.2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από19.2.2021 Πράξη 127/18.3.2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από19.2.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 253/14.4.2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 26.3.2021 Πράξη 253/14.4.2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 26.3.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB
Πράξη 279/19.5.2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 23.4.2021 Πράξη 279/19.5.2021 Προέδρου Πρωτοδικών οίκοθεν επαναπροσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων από 23.4.2021 Μέγεθος αρχείου: 15 KB